^Back To Top
  
  
  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport do pobrania tutaj

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Publiczne nr 5 im Wandy Chotomskiej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp5police.plPrzedszkola Publicznego nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach.

Data publikacji strony internetowej: 30.10.2016.r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.04.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących  (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • większość materiałów została opublikowana przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.10.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Piotrowska – Borowiak lub Małgorzata Zińczuk, adres

e-mail:pp5 @police.pl , lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  91 317 69 82 lub 509 600 599. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej  mieści się w budynku piętrowym, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku oraz od strony ogrodu przedszkolnego  są  podjazdy ułatwiające wejście/wyjście do/z placówki. Przy wejściu głównym do placówki jest dzwonek, osoba otwierająca drzwi skieruje petenta do sekretariatu przedszkola, który znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Wewnątrz budynku jest winda osobowa, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich Do budynku można wejść z psem asystującym i przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego istnieje możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie ma pętla indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnośćą słuchu, nie ma oznaczeń naściennych , informacyjnych, konograficznych, wypukłych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci drzwi wejściowe są zabezpieczone zamkiem elektronicznym, aby wejść do przedszkola należy zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejścia głównego.

 

Copyright © 2013. PP5 w Policach Rights Reserved.